but6.jpg

 

1proc_0.jpg

0
1
2
3

Prawa ucznia

1. Uczeń ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny i pracy umysłowej
b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności
c) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami
d) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym
e) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeżeli nie narusza tym dobra innych osób
f) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów
g)  sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,  pomocy w przypadku trudności w nauce
h) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego
i) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych, wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenie się w organizacjach działających w szkole

Obowiązki ucznia

1. Uczeń ma obowiązek:
a) brać aktywny udział w lekcjach, uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić starannie zeszyt i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu;
b)  systematycznie przygotowywać się do zajęć edukacyjnych;
c) pilnie i systematycznie uczyć się oraz pogłębiać swoje wiadomości i umiejętności;
d) punktualnie i regularnie uczęszczać na lekcje i inne zajęcia szkolne, usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności. Po tym terminie nieobecności uznawane są przez wychowawcę za nieusprawiedliwione;
e) zachowywać podczas zajęć szkolnych ciszę w sali lekcyjnej i na korytarzu;
f) dbać o zeszyty, książki, sprzęt, pomoce naukowe, wyposażenie klas oraz wykorzystywać je zgodnie z ich przeznaczeniem. Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń, który ja wyrządził;
g) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
h) przeciwstawiać się przejawom brutalności;
i) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia (pracownie, biblioteka, szatnia, sala gimnastyczna);
j) zostawiać okrycia wierzchnie w szatni i zmieniać obuwie;
k) dbać o własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój;
l) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;
m) dbać o schludny wygląd, nosić odpowiedni strój;
n) przestrzegać w zakresie dotyczącym ucznia postanowień zawartych w Statucie Szkoły oraz regulaminach wewnętrznych;
o) godnie reprezentować szkołę na zewnątrz, dbać o dobre imię szkoły;
p) stosować się do zarządzeń dyrektora szkoły i rady pedagogicznej;
q) przestrzegać zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych:
─ -w czasie lekcji urządzenia te muszą być wyłączone;
─ rejestracja przez uczniów obrazu i dźwięku na terenie szkoły może odbywać się tylko za zgodą nauczyciela lub dyrektora szkoły;
─ możliwość korzystania z telefonów komórkowych tylko w czasie przerw, w sytuacjach koniecznych, w celu kontaktu z rodzicami lub prawnymi opiekunami;
2. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu;
3. Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej stan po skończonych zajęciach.
4. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw międzylekcyjnych.
5. Zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną, telefoniczną lub osobistą prośbę rodzica.

Regulamin ucznia